:: FORUM DLA RODZINY - polityka rodzinna jako wspólne zadanie podmiotów publicznych oraz prywatnych

20.03.2014

FORUM DLA RODZINY - polityka rodzinna jako wspólne zadanie podmiotów publicznych oraz prywatnych

Rozmawialiśmy o tym 17 marca na konferencji  w Pile, którą zainicjowałam po cyklu takich spotkań w stolicach regionów, organizowanych w roku 2013 przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz.

Miniony rok uznany został za Rok Rodziny z uwagi na podjęte przez Premiera RP, Prezydenta RP oraz parlament kompleksowe działania prorodzinne. Część z nich stała się już prawem, dalsze są w trakcie prac oraz projektowania. Podsumowała je na wstępie konferencji Minister Rajewicz, którą zaprosiłam do Piły, gdyż uważam, że o sprawach rodzin warto mówić najbliżej tych rodzin i najbliżej środowisk, które Ich dotyczą i z którymi zachodzą wzajemne relacje - zarówno te zawodowe, instytucjonalne, społeczne, edukacyjne, gospodarcze. Do uczestnictwa poprosiłam też przedstawiciela ministerstwa pracy, pilskich parlamentarzystów, samorządowców z naszego subregionu, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej, kuratorskie służby sądowe, pilskie uczelnie, organizacje przedsiębiorców.
 
Wspólnie przypomnieliśmy i rozważaliśmy najważniejsze regulacje: roczny urlop rodzicielski    (razem z macierzyńskim) - jedno z pionierskich rozwiązań w Europie, ustawę żłobkową, politykę przedszkolną, program Maluch, programy skierowane do rodziców powracających na rynek pracy, wspomaganie zatrudnienia młodych ludzi - bony stażowe, szkoleniowe, migracyjne, na zatrudnienie, program "Mieszkanie dla Młodych", planowany program budowy tanich mieszkań na wynajem, elastyczne formy pracy pozwalające na godzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi.
 
Interesujące były panele dyskusyjne, w których podjęliśmy próby oceny wprowadzonych już działań oraz naszej, jako społeczności lokalnej, świadomości wartości i potrzeb rodziny. W panelu "Tato polski, czyli ojciec w nowej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej" zwrócono uwagę na zachodzące na naszych oczach zjawisko ewolucji roli ojca i Jego udziału w życiu rodziny, wzajemnego uzupełniania się matki i ojca w pracach domowych, opiece nad dziećmi, w zapewnianiu bytu ekonomicznego.  Celem panelu Rodzina wielodzietna – jak wykorzystać drzemiący w niej  potencjał, jak tworzyć warunki do rozwoju i opieki -  Karta Dużej Rodziny (KDR) była m.in. odpowiedź na pytanie - w jakim zakresie można przenieść propozycje z KDR, na grunt małej gminy, jak wykorzystać do tego potencjały różnych podmiotów - samorządowych i gospodarczych, np. w ramach wzajemnych partnerstw. Zwróciłam tu uwagę, że nieprzypadkowo wybrałam miejsce konferencji - infrastruktura stolicy subregionu Piły oraz powiatu pilskiego może być dobrą bazą także dla innych gmin, właśnie w ramach partnerstw publicznych, bo przemieszczanie się rodzin - za ofertą kulturalną, edukacyjną, rekreacyjną, sportową, usługami zdrowotnymi, itd. nie powinno mieć  granic administracyjnych.
 
Paneliści także zgodnie podkreślali, że prawo, programy to nie wszystko. Bardzo ważne są aktywne działania lokalnego środowiska, współpraca międzysektorowa, lokalna kampania społeczna podkreślająca fakt, że rodzina wielodzietna jest wzorem rodziny. I dlatego wynikiem konferencji będą rekomendacje istniejących już rozwiązań, wzorów, nowych pomysłów, które zostaną skierowane do gmin i innych uczestników spotkania i mam nadzieję będą pomocne do wypracowania miejscowych  programów.
 
Maria Małgorzata Janyska
Posłanka na Sejm RP
 
 

:: Komentarze

:: facebook