:: Finał prac nad projektem rządowym dotyczącym przetargów w dziedzinach naukowo-badawczych oraz kulturze i sztuce

05.02.2014

Finał prac nad projektem rządowym dotyczącym przetargów w dziedzinach naukowo-badawczych oraz kulturze i sztuce

Trwają prace nad zmianami w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Podczas środowego sprawozdania podkomisji, której Maria Janyska jest wiceprzewodniczącą,  na forum sejmu przedstawiono finał prac nad projektem rządowym dotyczącym przetargów w dziedzinach naukowo-badawczych oraz kulturze i sztuce.

W pięciominutowym oświadczeniu klubu PO, który posłanka Janyska reprezentowała podczas czytania ustawy w Sejmie, przedstawiła cele zmian w obu dziedzinach.
 
Jak podkreśliła Maria Janyska, w dziedzinie nauki i badań są one zbieżne z priorytetem wzrostu innowacji w nowej perspektywie finansowej, który kładzie nacisk na badania i rozwój - od pomysłu, przez prototyp , do wdrożenia. Zwiększenie efektywności działań naukowo badawczych i usprawnienie  transferu wiedzy do gospodarki  jest w dużym stopniu uzależnione od uproszczenia systemu zamówień publicznych. Środowiska naukowe uznały konieczność udzielania zamówień służących celom prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych, za jedną z podstawowych barier w rozwoju innowacyjności i nauki.  Z kolei w zakresie kultury i sztuki zmiany mają zapewnić  oczekiwany oraz potrzebny, a nie przypadkowy, poziom usług/dostaw.
 
Zaproponowane zmiany w ustawie dotyczą:
 
1)podwyższenia progu zamówień, poniżej którego nie stosuje się ustawy pzp, z kwoty aktualnie obowiązującej, tj. 14 000 euro, do kwoty 30 000 euro; ta zmiana ma charakter generalny - dotyczy  całego rynku zamówień publicznych;
Podczas pracy w podkomisji był przedstawiany pogląd i zgłoszona poprawka nakazująca tworzenie regulaminów zamówień tzw. podprogowych w obawie przed nieprawidłowościami, które mogą nastąpić jeśli zamówienie nie jest obwarowane ustawowo. Klub PO jest temu przeciwny, gdyż uważa, że w tym przypadku  regulamin nie jest gwarantem rzetelności postępowania, a jedynie jawność  postępowania może determinować jego prawidłowość i dostępność. Jak zauważyła M.Janyska takie rozwiązanie, w formie obowiązku informowania o udzielanych zamówieniach poniżej progu, analizowaliśmy już w trakcie  prac nad naszym klubowym projektem zmian w pzp i zaproponujemy je do przyjęcia.
 
2) określenia przedsięwzięć i warunków uprawniających do wyłączenia spod stosowania Prawa zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż  tzw. progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do  celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności;
 
3) doprecyzowania przepisu dotyczącego wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych,
 
4) rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych, a także w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę,
 
5) wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju,
 
6) zwolnienia zamawiającego z obowiązku żądania od artystów i twórców złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 

:: Komentarze

:: facebook