:: Zamówienia publiczne a praca i resocjalizacja osób pozbawionych wolności

26.07.2013

Zamówienia publiczne a praca i resocjalizacja osób pozbawionych wolności

Zgodnie z czwartkowym harmonogramem prac 46. posiedzenia Sejmu, punktem 42. było sprawozdanie Komisji Gospodarki o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Posłem sprawozdawcą była Maria Małgorzata Janyska, która jednocześnie przewodniczyła posiedzeniu podkomisji rozpatrującej projekt.

 
Celem projektowanej nowelizacji było przede wszystkim systemowe rozwiązanie problemu zatrudnienia osób pozbawionych wolności jako jednego z elementów resocjalizacji tych osób, a dzięki temu również ograniczenie wykluczenia tych osób po zakończeniu kary pozbawienia wolności.
 
W trakcie rozpatrywania projektu zwrócono uwagę na zastrzeżenia co do zgodności niektórych zapisów z prawem UE, które wyraziło m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Analiz Sejmowych, Urząd Zamówień Publicznych. Dotyczyły one spełniania warunków zamówienia typu in house, gdzie podmiot publiczny powinien sprawować kontrolę nad tym, któremu udziela zamówienia, a podmiot wykonujący zamówienie powinien być podmiotem zależnym ekonomicznie od zlecającego, a który to warunek pozwala m.in. na wyłączenie danej kategorii zamówień spod reżimu przepisów zamówień publicznych. Posłanka Janyska zgłosiła poprawkę, która spowodowała zgodność z prawem UE a jednocześnie spełniała cel nowelizacji. W efekcie zamówienia przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, bez stosowania procedury zmówień publicznych, może udzielać Minister Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej. Jednocześnie muszą być spełnione warunki : zamówienia udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, wartość zamówienia jest mniejsza od tzw. progów unijnych, zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.
 
Proponowane zmiany znalazły akceptację we wszystkich klubach parlamentarnych jako służące ważnemu celowi społecznemu.
 
Renata Wujec
Asystentka Posłanki Marii Janyska

 

:: Komentarze

:: facebook